info@leoamici.hu

„Útkeresők közössége” – EFOP-1.3.7-17-2017-00116

106

Pályázati konstrukció: EFOP-1.3.7-17 - „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Teljes projektköltség: 49.884.861,- Ft

Megítélt támogatás: 49.884.861,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 100%

Projektmegvalósítás időtartama: 36 hónap (2018. 01. 01. – 2020. 12. 31.)

Megvalósítási helyszínek: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (az Alapítvány által Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete) és 7300 Komló, Engel Adolf u. 14/B (Komlói Baptista Közösségi Ház)

 

 

A 36 hónapos (2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig megvalósuló) „Útkeresők közössége” (EFOP-1.3.7-17-2017-00116) projekt az EFOP-1.3.7-17 („A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”) kiírásra benyújtva vált nyertessé összesen 49.884.861,- Ft összegű megítélt támogatással. A támogatási kérelmet a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány (mint Főpályázó) és a Komlói Baptista Gyülekezet (mint Konzorciumi partner) közösen nyújtotta be „Útkeresők közössége” címmel, EFOP-1.3.7-17-2017-00116 azonosítószámmal. A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány 37.311.446,- Ft, a Komlói Baptista Gyülekezet pedig 12.573.415,- Ft összegű támogatásból valósítja meg közösen a 2018. 01. 01-jén induló és 2020. 12. 31-én záruló projektet Komlón és Sásdon, 2 komlói és 1 sásdi helyszínen az alábbi, a célterületeken és vonzáskörzetükben élő, ill. a projekt szolgáltatásait igénybe vevő romák, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, demensek, idősek vagy hajléktalanok, bűnelkövetők, ill. a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak, menekültek vagy hazájukból elüldözöttek, ill. a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint „hátrányos helyzetű személyek” számára. A projektbe bevonni kívánt tervezett célcsoporti létszám összesen 100 fő.

 

Az Alapítvány és Gyülekezet a projekt keretében az alábbi támogatható tevékenységek megvalósítását vállalja:

 

III.1 tevékenységi kör: Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

 • Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása
 • Érzékenyítő csoportos foglalkozások
 • Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése
 • Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása

 • Közösségfejlesztés - közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre (meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása, mediáció)
 • Közösségi tér kialakítása, működtetése
 • Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Közösségek formális szervezeti létrehozásának, ill. fejlesztésének elősegítése, koordinálása
 • Hátránykompenzációs tevékenységek

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

 • Tanácsadás
 • Mediáció
 • Tréning
 • Esetmegbeszélés
 • Engedélyezett képzés

4. főtevékenység: Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)

 • Prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning)
 • Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése/lebonyolítása
 • Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése
 • Kallódó fiatalok támogatása/segítése
 • Büntetés-végrehajtási intézményből szabadult, és/vagy menekült személyekkel kapcsolatos hátránykompenzációs tevékenység
 • Kórházi lelki ápolás, kórházlelkészi szolgálat fejlesztése

III.2 tevékenységi kör: Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése – a Komlói Baptista Gyülekezet vonatkozásában

 • Jelenlegi módszertanok összegyűjtése
 • Jó gyakorlatok terjesztése
 • Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés
 • Disszemináció

2. főtevékenység: Szolgáltatásfejlesztés (szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése) – a Leo Amici 2002 Alapítvány vonatkozásában

 • Igényfelmérés, szükségletfeltárás
 • Szolgáltatások felülvizsgálata
 • Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása
 • Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése
 • Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, esetleges korrekciók
   

A gyakorlati megvalósítást az alábbi tevékenységek, ill. a helyi társadalom, a szakmai szervezetek és együttműködő partnerek, a projektstáb, valamint a célcsoport számára szervezett projektesemények biztosítják:

A projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető) és a szakmai megvalósítók (szakmai vezető, 2 fő mentor-foglalkozásvezető), ill. a szakértők/tanácsadók folyamatos biztosítása a projekt megfelelő szakmai színvonala érdekében.

Képzések/tréningek szervezése és lebonyolítása:

 • a szakmai megvalósítók számára a prevenciós tevékenységre való felkészítés céljából 40 órás képzés/tréning 9 fő részére
 • a célcsoport számára a célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódóan 100 órás képzés/tréning lebonyolítása 3 alkalommal összesen 42 fő részére
 • a célcsoport számára a szemléletformáláshoz, társadalmi érzékenyítéshez kapcsolódóan 50 órás képzés/tréning lebonyolítása 2 alkalommal összesen 28 fő részére

Tanácsadás a célcsoport számára:

 • mentálhigiénés/életvezetési, ill. gyermeknevelési/családterápiás, továbbá munkaerő-piaci, pályaorientációs területen összesen 200 órában, 2 fő tanácsadó bevonásával

Rendezvények, workshopok/műhelymunkák, konferenciák, tematikus csoportfoglalkozások:

 • 1 db szakmai műhely/workshop 50 fő résztvevővel
 • 1 db szakmai konferencia 50 fő résztvevővel
 • tematikus csoportfoglalkozások a III.1 /1-4. főtevékenységekhez kapcsolódóan összesen 30 alkalommal és összesen 600 fő (20 fő/alkalom) célcsoporti résztvevővel
 • esetmegbeszélő csoportfoglalkozások a III/1. / 3. főtevékenységhez, vagyis a célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódóan félévente, összesen 6 alkalommal és összesen 18 óra időtartamban, összesen min. 60 fő (min. 10 fő/alkalom) részvételével
   

A strukturált/tematikus csoportfoglalkozások tematikája tervezetten – többek között – az alábbi területek/témák közösségi feldolgozását/átbeszélését tartalmazza:

 • Születés és elmúlás, egészség és betegség
 • Életszemléleti felfogások (a filozófiák, bölcseletek, vallások stb. tükrében)
 • Útkeresés, közösségkeresés, istenkeresés, egyéni életutak, hit és vallás stb.
 • Etika és/vagy erkölcs
 • Segítségnyújtás és segítségkérés, önkéntesség és karitatív tevékenységek, a segítség elfogadása
 • Emberi viselkedés, emberi erények (pl. szimpátia, elfogadás, tolerancia, empátia, szeretet, odaadás, önfeláldozás, megbocsátás stb.)
 • Emberi viselkedés, emberi gyarlóságok (kísértések, hibák, vétkek, bűnök stb.)
 • Szelídség, asszertivitás, passzivitás és agresszivitás kérdései
 • Látens és nyílt diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, kirekesztés, negatív viselkedési minták (attitűdök), „rasszizmus” stb. kérdései
 • Társkeresés, párkapcsolatok, családi kötelékek és kapcsolatok, barátság
 • Házasság, élettársi kapcsolat, együttélés, egyedülállóság („szingliség”) stb. kérdései
 • Családalapítás, gyermekvállalás, gyermeknevelés kérdései
 • Hátrányos helyzetű emberek (kik azok, hogyan segíthetünk rajtuk?)
 • Életvezetési, élethelyzeti és/vagy fizikai, mentális problémák kialakulása, ill. ezek megelőzése, kezelése
 • Fogyatékosság, hajléktalanság, bűnelkövetés, munkanélküliség/álláskeresés, az áldozattá vagy bűnelkövetővé válás kérdései
 • Függőségek, addikciók kialakulása, ezek megelőzése és kezelése
 • Konfliktusok a családban, ezek megelőzése és kezelése
 • Munkahelyi konfliktusok, ezek megelőzése és kezelése

A fentieken túl a hagyományos keresztény – de a más identitású emberek által is megtartott – ünnepek (pl. advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd) köré is kapcsolódnak a csoportfoglalkozások, ill. a Komlói Baptista Gyülekezet hagyományos programjaihoz (pl. házasság hete, nyári gyerektábor, cipősdoboz-átadás) is illeszkedhetnek.

Az interaktív közösségi programok, csoportfoglalkozások alkalmat adnak egy-egy téma alaposabb, több nézőpontból is történő átbeszélésére, a tapasztalatcserére, a pozitív és negatív tapasztalatok megosztására, a tapasztalatszerzésre, ill. javaslatok megfogalmazására, vitákra, a jó gyakorlatok közösségi megosztására.
 

Egyéb közösségi programok lebonyolítása a célcsoport számára

A célcsoport számára – a fentiekben felsorolt csoportfoglalkozások, közösségi összejövetelek, programok mellett – további olyan közösségi összejövetelek, programok is szervezésre és lebonyolításra kerülnek, melyek a közösségi kohéziót, összetartozást, a motivációt erősíthetik. Ezek tervezetten az alábbiak:

 • Közös – elsősorban gyalogos – kirándulások a Mecsek közeli részeire
 • Közös biciklitúrák Komló környékére (a kerékpárok egy részét a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete biztosíthatja)
 • Közösségi zenélés
 • Közös színházi produkció létrehozása
 • Közösségi csoportos játékok, társasjátékok
 • Közösségi sportesemények (pl. kispályás foci, pingpong), amely akár a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete focipályáján, vagy a „Barakk” épületben lévő pingpong asztalok igénybe vételével is megvalósíthatók
 • Közös/kölcsönös intézménylátogatások pl. a városi intézményekhez, hivatalokhoz, civil szervezetekhez