info@leoamici.hu

"SZER-MENTŐ" projekt (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0066)

39

LEO AMICI 2002 Addiktológiai Alapítvány

Baranya Megyei Bíróság: Pk. 60. 002/2003/3. Székhely: 7623 Pécs, Semmelweis u. 11.
Levelezési cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 5. Tel/Fax: 72-532-295
E-mail: leoszekhely@gmail.com
Intézet: 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel: 72-482-903 Fax: 72-581-560 E-mail: info@leoamici.hu
Adószám: 18322556-1-02 Bankszámla: ERSTE Bank Hungary Nyrt. 11992000-06357867-10000001
Elnök: Dr. Tímár Csaba Intézetvezető: Mihaldinecz Csaba Web: www.leoamici.hu
 

"SZER-MENTŐ" projekt
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0066
("C" komponens – kábítószerügy)

 
 
A projekt célja:
Egyénre szabott, iskolán kívül zajló – tartalmában, helyszínében új – közösségi alapú, a kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló alternatív programok fiatalok számára.
 
A projekt rövid összefoglalója:
A 14 hónapos projekt 35 fő projektbe vont (ill. a projekt szolgáltatásaival elért összesen 80 fő) kábítószer-használattal veszélyeztetett, 12-24 éves pécsi fiatal számára ad alternatívát szabadidejük hasznos eltöltésére. Ez a "SZER-MENTŐ" Klub (kötetlen és tematikus beszélgetések, viták, tematikus filmklub) működtetése, illetve komplex, közösségi alapú, a kábítószer-fogyasztás megelőzését célzó ifjúsági programok (drámapedagógia, mozgásterápia és tánc, kreatív manuális műhelymunka, meditáció és élménypszichológia, ill. más programok) megvalósítása révén valósul meg.
 
Résztvevők száma: 35-80 fő fiatal (12-24 éves korosztály)
 
Projekt időtartama: 14 hónap (2009. 04. 01-jétől 2010. 05. 31-ig)
 • 1 hónap – előkészítő szakasz
 • 12 hónap – megvalósítási szakasz
 • 1 hónap – záró szakasz
A projekt legfontosabb, folyamatosan biztosított szolgáltatásai:
 
1. "SZER-MENTŐ" Klub elindítása és "üzemeltetése": heti rendszerességgel (heti 1-2 alkalommal, alkalmanként 3-4 óra időtartamban) várja a kábítószer és drog témája iránt érdeklődő, illetve e témában közvetlenül is (személyesen vagy családjuk, barátaik által) érintett gyermekeket és fiatalokat.
 
A Klub programjai:
 • Tematikus beszélgetések/tapasztalatcserék/viták meghívott előadók, beszélgető- és vitapartnerek közreműködésével
 • Kötetlen beszélgetések a megjelent résztvevők között, a klubvezető szakember moderálásával.
 • Tematikus filmklub a szenvedélybetegségek, a kábítószer, a drog- és szerhasználat, a függőség témáit feldolgozó játékfilmek és dokumentumfilmek bemutatásával, ill. ezután a megtekintett filmekkel kapcsolatos beszélgetések, viták lebonyolításával.
 
2. komplex, közösségi alapú, de egyénre szabott, a kábítószer-fogyasztás megelőzését célzó ifjúsági programok megvalósítása:
 
 • Drámapedagógia és mozgásterápia
  A drámajátékok és egyéb mozgásos játékok, feladatok alkalmazásának a legnagyobb pozitívuma, hogy a gyerekek a megszokott (pl. iskolai) helyzetekhez képest egy egészen más jellegű foglalkozáson vesznek részt, melynek keretében „kijátszhatják” magukból indulataikat, felszínre kerülhetnek érzelmeik, és ily módon sok (felesleges?) energiát levezethetnek. Egyáltalán nem állítható, hogy a módszer alkalmazásával megszűnnek a gyerekek közötti konfliktusok, de esély van arra – és ebben reménykedhetünk is, hogy azok megoldása egyre konszolidáltabban, kulturáltabban zajlik majd.
  Fórumszínház: A színháznak egy olyan interaktív formáját választottuk, melyben az adott csoport egy, az egész közösséget érintő problémát dolgoz fel beszélgetés, játékos, mozgásos, zenei szabad improvizációs és drámagyakorlatok által, majd egy néhány szereplős színi jelenetben összefoglalja azt.
  Mozgásművészeti elemek használata, improvizációkra épülő zenés közösségi játék: a programelem célja a kapcsolatépítés, egymás alaposabb megismerése, közösségépítés.
  A fiatalokkal különböző ön- és társismereti, bizalomérzet kialakító, együttműködést elősegítő gyakorlatokkal érdemes megkezdeni a közös munkát. Az együtt töltött alkalmak alatt lassan körvonalazódik a téma, melynek eredménye majd – lehetőség szerint – egy színdarab létrehozása lehet.
  Színdarab létrehozása, tervezetten a "Függőség – szabadság" címmel: a mozgásművészeti elemek, számtalan improvizációs, és különböző dramatikus, asszociatív, képalkotó gyakorlatokra építve letisztult a majdani színdarab fő témája, kialakult a színdarab történeti szála, amelyre a következő hetekben felfűzzük a verbális részeket. A szövegeket különböző külföldi kortárs színházi szerzők műveiből válogattam össze, illetve egy – két fiatal is részt vállal a feladatból, és ír illetve dramatizál szövegrészeket.
  A téma a függőség – szabadság ellentétpárként került meghatározásra. A függőséget – a fiatalok definíciója alapján – a tág értelmében használjuk, tehát nem kizárólag csak a szerhasználat problematikáját járjuk körbe, hanem az általuk behozott valamennyi formájára figyelmet fordítunk (szülő – gyermek kapcsolat, társfüggőség, stb.)
 • Kreatív kézművesség (pl. mural painting)
  A mural painting, mint komplex közösségfejlesztő módszer eredeti hazája Nicaragua, mely a leghátrányosabb helyzetű gyerekek körében alkalmazott terápiás technikai eszköz. Elsősorban utcagyerekek körében, azon belül is bio-pszicho-szociális hátrányoktól küzdő gyerekek/fiatalok körében az ebből fakadó problémáik feldolgozására, a fiataloknak a társadalomba történő egészséges integrálására. Ezen felül kiemelhető a mural painting komplex közösségépítő és közösségfejlesztő módszer sajátossága is: egy adott téma feldolgozására építve, elsősorban a képzőművészeti, másodsorban pedig más művészeti elemek bármelyike használható, mely segít elvezetni a választott téma megismeréséhez, és mások számára is élvezhető vizualizált kivetítéséhez. Az alkotások létrejöttéhez hosszú időre, rendszeres csoportos összejövetelekre és közös alkotómunkára van szükség, az egyéni gondolatok és alkotómunka a közösségben nyer értelmet, a vélemények, látásmódok ütközhetnek, de mégis a közös gondolkodás a cél, melynek a végeredménye egy közös tervezésen alapuló kép létrehozása kell legyen, kb. 60 m2-es felületen.
 • Meditáció és élménypszichológia
  Sajátos nevelési igényű (SNI), hátrányos helyzetű 12 éven felüli gyerekeknek valamint érdeklődő fiataloknak élmény nyújtás, saját magukra figyelés gyakorlása, figyelmük megtartásának, koncentrációs képességüknek javítása, önreflexív képességeik, belső világuk megtapasztalása, feszültségmentes állapotok kialakítása relaxáció révén.
  A gyakorlatsorok megerősítő ismétlésével, rögzítésével előhívhatóvá váljék a kellemes, nyugalmi helyzet, mely segíthet szorongató, feszültségteli helyzetekben.
  A fiatalok elsajátítják a tudatos pihenés módszerét, gyakorolják az izomzat tudatos ellazítását, pszichés állapotuk egyensúlyának helyreállítását a feszültség csökkentésével.
  A foglalkozások első harmada ráhangolás/bemelegítés játékos mozgással, feszítő, lazító gyakorlatokkal, második harmada autogén tréning izomrelaxációs elemek fokozatos kiterjesztésével, majd zenei aláfestéssel irányított imagináció történik, a foglalkozások utolsó harmadában pedig megbeszélés, feldolgozás zajlik esetenként rajzok készítésével. Mindez otthoni gyakorlással egészül ki.
A csoportfoglalkozások mindegyike heti rendszerességgel, egymással párhuzamosan zajlik.
 
3. A projekt egyéb tematikus rendezvényei, eseményei
 
 • Színházi előadás, ill. kiállítás 2 alkalommal, melynek célja a drámapedagógia és mozgásterápia, ill. a kreatív kézművesség témacsoportok csoportfoglalkozásain létrejött/elkészült közösségi és egyéni alkotások nagyobb közönség előtti bemutatása.
   
 • 5 napos nyári vályogház-építő ifjúsági tábor az "Ökofalu" címet viselő Gyűrűfűn 20 résztvevővel (17 fiatal + 3 felnőtt kísérő részvételével), melynek célja a csodálatos és háborítatlan természeti környezetben megvalósuló közösségépítés, mely egyúttal a hagyományos népi tevékenységek gyakorlati megismerésére is irányul.
   
 • Futball a drogok ellen – 1 napos szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény a célcsoportból álló csapat(ok), és más helyi (pl. iskolai) vagy távolabbról érkező (pl. különböző drogrehabilitációs/terápiás közösségek által küldött) csapatok részvételével Komlón a Komlói Sportcentrumban.
   
 • Intézménylátogatások 3 alkalommal
  • Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete – Komló
  • Alternatíva Ifjúsági Iroda (Pécs Pláza) – Pécs
  • Pécsi Drogambulancia – Pécs, vagy Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon – Kovácsszénája
    
 • Gyalogtúra a Mecsekben 3 alkalommal
   
 • Szakmai konferencia 2 alkalommal
  • A kábítószer-fogyasztás szabálysértési, büntetőjogi és egyéb kérdései (pl. bírók, ügyészek, jogászok részvételével)
  • Prevenciós, rehabilitációs és terápiás lehetőségek (pl. ifjúságvédők, pszichiáterek részvételével)
 
 
Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány
 
 
 
36 37 38


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.